Këshilli i Qarkut Vlorë

Verifikimi paraprak për procedurën e lëvizjen paralele – Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

March 7, 2024

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.274 Prot, datë 21.02.2024 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:

–          Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Last modified: June 25, 2024

Comments are closed.