Këshilli i Qarkut Vlorë

Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve

November 24, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1878 Prot, datë 08.11.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:

– Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Last modified: November 24, 2022

Comments are closed.