Këshilli i Qarkut Vlorë

Zhvillohet mbledhja e 5-të e Komitetit të Përbashkët të Monitorimit të Programit Ndërkufitar Interreg IPA Greqi-Shqipëri 2014-2020

June 22, 2019

Në 21 qershor 2019 u zhvillua mbledhja e 5-të e Komitetit të Përbashkët të Monitorimit të Programit Ndërkufitar Interreg IPA Greqi-Shqipëri 2014-2020, në të cilin Këshilli i Qarkut Vlorë bën pjesë si anëtar me të drejtë vote. Në bazë të rendit të ditës dhe diskutimeve të këtij komiteti u aprovuan:

  • Strategjia e Kapitalizimit
  • Modifikimi i Planit Shumëvjecar i Asistencës Teknike
  • Raporti vjetor i zbatimit për 2018
  • Projektet e thirrjes së katërt, 19 projekte në total
  • Lista rezervë për 9 projekte të tjerë
  • Buxheti i tejkaluar i programit
  • Treguesi i Objektivit 1.4 do mbulohet gjatë thirrjes së pestë me një buxhete prej 2.5 mil Eur.

Last modified: April 5, 2020

Comments are closed.