Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje per Specialist Urbanistike

February 17, 2020

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
(Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit )

Për më shumë kliko në: Shpallje per Specialist Urbanistike

Last modified: March 19, 2020

Leave a Reply