Këshilli i Qarkut Vlorë

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

October 13, 2023

  • Kërkesë për shpallje për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokësnë institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.  

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit  të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokësnë institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë. 

Njoftimi i plote

Last modified: October 13, 2023

Comments are closed.