Këshilli i Qarkut Vlorë

Kërkesë për shpallje në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

November 4, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1856 Prot, datë 19.10.2021 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive  për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 

Last modified: November 24, 2021

Comments are closed.