Këshilli i Qarkut Vlorë

Kerkese per shpallje vend i lire pune

November 11, 2021

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurat e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

 

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë: Klasa III B (Bazuar në V.K. M Nr.187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1)

 

Lloji i diplomës:  Agronom, Gjeograf, Ekonomist, Gjeodet

 Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

 

Kliko këtu për shpalljen

Last modified: November 19, 2021

Comments are closed.