Këshilli i Qarkut Vlorë

LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

July 13, 2022

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve në Sektorin e Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve)

Lloji i diplomës: “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM – së Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

Njoftimi i plote

Last modified: October 10, 2022

Comments are closed.