Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim Fituesi

September 21, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljeve Nr. 1376 Prot, datë 02.08.2021 dhe Nr. 1398 Prot, datë 06.08.2021 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve”, institucioni i  Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë shpall fitues për këtë pozicion:

znj. Anisa Hyseni  me pikë në total 73 pikë nga 100 pikë maksimalja.

2021 SHKP per shpalljen fitues

Last modified: September 22, 2021

Comments are closed.