Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist”

March 7, 2022

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

 Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 88 Prot, datë 14.01.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të procedurave të konkurrimit për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se:

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës” në Këshillin e Qarkut Vlorë, Komiteti i Përhershëm i Pranimit nuk shpall asnjë fitues për këtë pozicion pune.

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Last modified: October 7, 2022

Comments are closed.