Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për shpalljen e fituesit

July 2, 2020

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 643 Prot, datë 15.05.2020  për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”   institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”  në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e pranimit në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 22 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpall fitues për këtë pozicion:

znj. Anisa Hyseni  me pikë në total 73 pikë nga 100 pikë maksimalja.

Last modified: June 27, 2024

Comments are closed.