Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

November 24, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe rishpalljes Nr. 1876 Prot, datë 08.11.2022 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese në shërbimin civil për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:
– Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Last modified: November 24, 2022

Comments are closed.