Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionin Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

January 7, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në  Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 3049 Prot, datë 16.12.2021 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Last modified: October 7, 2022

Comments are closed.