Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

April 28, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

 Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 601 Prot, datë 29.03.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës” në Këshillin e Qarkut Vlorë, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

    Anri Ikonomi
    Klaudio Grillo

Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 11.05.2022, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 12.05.2022, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Last modified: October 7, 2022

Comments are closed.