Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë

December 2, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1854/3 Prot, datë 12.11.2021 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese në shërbimin civil për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e ngritjes në detyrë, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e ngritjes në detyrë nuk ka aplikuar asnjë kandidat. 
 
 
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: June 27, 2024

Comments are closed.