Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve

June 12, 2020

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar  si dhe shpalljes Nr. 644 Prot, datë 15.05.2020 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve”, Njësia e Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të verifikimit paraprak  për procedurën e ngritjes në detyrë, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar nuk ka asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për të vazhduar fazat e mëtejshme të konkurrimit.Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

Njësia e Burimeve Njerëzore

             Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: June 15, 2020

Comments are closed.