Këshilli i Qarkut Vlorë

Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale

January 8, 2024

Shpallje  për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale”, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.

 Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM – së    Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese në shërbimin civil për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale”, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.

Njoftimi

Last modified: January 31, 2024

Comments are closed.