Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje për Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve

May 18, 2020

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurat e  lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë  për pozicionin: Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë, Kategoria  III a/1.

Shpallje pergjegjes finance

Last modified: May 20, 2020

Comments are closed.