Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

February 17, 2020

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin Specialist: Për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve

Shpallje-per-jurist, implementimi i projekteve

Ju faleminderit

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve
Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: March 31, 2020

Leave a Reply