Këshilli i Qarkut Vlorë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

September 1, 2022

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në Këshillin e Qarkut Vlorë)

Lloji i diplomës “Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Njoftimi i plote

Last modified: October 10, 2022

Comments are closed.