Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

December 28, 2022

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”,  në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të Këshillit të Ministrave  Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Vendimit të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 01, datë 04.11.2022 (Nr. 1858 Prot, datë 04.11.2022) “Për pranimin në konkurrim për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Vlorë të kandidatëve nga jashtë shërbimit civil”, Këshilli i Qarkut Vlorë rishpall procedurën e  lëvizjes paralele,  ngritjes në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë: Kategoria III B (Bazuar në V.K. M Nr. 187, datë 08.03.2017, lidhja Nr.1, i ndryshuar)

Lloji i diplomësAgronom, Gjeodet , Gjeograf, Ekonomist.

                                       Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

 

Njoftimi i plote

Last modified: December 28, 2022

Comments are closed.