Këshilli i Qarkut Vlorë

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

March 29, 2022

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës )

 Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”, “Ekonomist”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria IV B

Njoftimi i plote

Last modified: October 7, 2022

Comments are closed.