Këshilli i Qarkut Vlorë

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

December 17, 2021

(Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës )

 Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”, “Ekonomist”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Njoftimi i plotë

Last modified: October 7, 2022

Comments are closed.