Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë.

January 16, 2023

  1. Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën  e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 2153 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Last modified: January 17, 2023

Comments are closed.