Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

November 2, 2023

Shpallje për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në institucionin e Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në  institucionin e Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftimi i plote

Last modified: November 3, 2023

Comments are closed.