Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve

November 15, 2023

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1846 Prot, datë 30.10.2023 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Last modified: November 16, 2023

Comments are closed.