Këshilli i Qarkut Vlorë

Verifikim ngritje ne detyre

August 27, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1376 Prot, datë 02.08.2021 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të verifikimit paraprak  për procedurën e ngritjes në detyrë, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve”, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është znj. Anisa Hyseni.

Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15.09.2021, ora 10:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 17.09.2021, ora 10:00.

 

27 – 2021 SHK Punesimit Tirane per verifikimin paraprak – ngritje ne detyre

Last modified: September 22, 2021

Comments are closed.