Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

November 19, 2021

Read More

Njoftime

Kerkese per shpallje vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të...

November 11, 2021

Read More

Njoftime

Kërkesë për shpallje në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

November 4, 2021

Read More

Njoftime

Keshilli i Qarkut Vlorë – planifikimi i prokurimeve për projektet INTERREG

Regional Council of Vlore – procurement planning for INTERREG Projects The Regional Council of Vlore plans a series of procurement...

September 27, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim Fituesi

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

September 21, 2021

Read More

Njoftime

Verifikim ngritje ne detyre

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 27, 2021

Read More

Njoftime

Verifikim levizje paralele

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 18, 2021

Read More

Njoftime

Rishpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

Rishpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese (Përgjegjës në Sektorin e Financës,...

August 6, 2021

Read More