Këshilli i Qarkut Vlorë

Web Admin Author

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

January 7, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionin Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

January 7, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit...

December 30, 2021

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

(Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë) Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit...

December 22, 2021

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës )  Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”,...

December 17, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

December 16, 2021

Read More

Njoftime

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për...

February 21, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per Specialist Urbanistike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Urbanistikën dhe...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin...

February 11, 2020

Read More