Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime

Rehabilitimi i fushes se sportit – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e fushes se sportit prane shkolles Nj. A Novosele – Bashkia Vlore, kryesisht punime konstruksione...

February 25, 2020

Read More

Njoftime

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për...

February 21, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Nderi i Qarkut për z. Abaz Tahir Hoxha

  Këshilli i Qarkut Vlorë në datë 18 Shkurt 2020 organizoi ceremoninë e dhënies së titullit “Nderi i Qarkut” për Z....

February 20, 2020

Read More

Njoftime

Rikualifikimi urban i sheshit – Fshati Bolene

Ky projekt është në kuder te përmirësimit të infrastrukturës dhe rikualifikimit të qëndrave të banuara. Ndërhyrjet...

February 20, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per Specialist Urbanistike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Urbanistikën dhe...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin...

February 11, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Pharem

Këshilli i Qarkut Vlorë realizoi me sukses takimin informues të projektit ndërkufitar Pharem me pjesëmarrjen e gjerë të palëve të...

February 5, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Olive Culture

Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi ditën e enjte, datë 30 Janar 2020 takimin e dytë të projektit ndërkufitar OLIVE_CULTURE Kontributi...

February 3, 2020

Read More

Aktivitete

Aktivitete në kuadër të Projektit ADRINET

Projekti ADRINET ku një nga partnerët është Këshilli i Qarkut Vlorë, synon të implementojë një bashkëpunim ndërkufitar për të...

January 10, 2020

Read More