Këshilli i Qarkut Vlorë

zyraqarku Author

Njoftime Punesimi

Shpallje per pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII...

October 20, 2021

Read More

Njoftime Punesimi

Shpallje për pozicionin Drejtor i D.A.M.T.

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të...

October 20, 2021

Read More

Njoftime

Keshilli i Qarkut Vlorë – planifikimi i prokurimeve për projektet INTERREG

Regional Council of Vlore – procurement planning for INTERREG Projects The Regional Council of Vlore plans a series of procurement...

September 27, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim Fituesi

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

September 21, 2021

Read More

Njoftime

Verifikim ngritje ne detyre

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 27, 2021

Read More

Njoftime

Verifikim levizje paralele

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 18, 2021

Read More

Njoftime

Rishpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

Rishpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese (Përgjegjës në Sektorin e Financës,...

August 6, 2021

Read More

Njoftime

Shpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese (Përgjegjës në Sektorin e Financës,...

August 2, 2021

Read More

Njoftime

International Open Tender Procedure for “SUPPLY of Waste-Collection Equipment”

Regional Council of Vlora, covering 7 municipalities of the region, intends to launch an INTERNATIONAL OPEN TENDER PROCEDURE in the...

March 1, 2021

Read More